Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) bychom vás rádi informovali, že správci vašich osobních údajů jsou podnikatelé: Maciej Koper a Paweł Koper, společně podnikající formou občanského partnerství podle název „Calibrator.pl Maciej Koper, Paweł Koper s.c.“ se sídlem ul. Warszawska 112 05-090 Jaworowa, provincie. mazovský; NIP 534-25-46-354.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA ADMINISTRÁTORY

Můžete nás kontaktovat:

 1. telefonicky: 510 080 434;
 2. na e-mailovou adresu: info@skalibrujtv.pl;
 3. v sídle společnosti na adrese: ul. Warszawska 112; 05-090 Jaworowa.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa bydliště, obchodní informace včetně NIP, REGON a další veřejně dostupné údaje, zejména v CEIDG a KRS, IP, údaje obsažené v korespondenci , údaje obsažené v systémových protokolech, jakékoli další vámi poskytnuté osobní údaje.

Výše uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely a na základě uvedených právních důvodů:

 1. za účelem uzavírání a plnění smluv, jejichž jste smluvní stranou (např. smlouvy o poskytování služeb souvisejících s podnikatelskou činností Správce), které jsou nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6.1. b. GDPR nebo čl. 6.1.f GDPR – pokud smlouvu uzavřel zástupce, pak se jedná o oprávněný zájem Správce nebo třetí strany);
 2. abychom s vámi mohli komunikovat (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) ohledně uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste stranou, v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6.1 b. GDPR);
 3. abychom s vámi mohli komunikovat (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše v bodě b), což je oprávněný zájem Správců nebo třetí strany (právní základ: článek 6.1. f. GDPR) );
 4. za účelem splnění zákonných povinností správců vyplývajících mimo jiné z z daňových a účetních předpisů (právní základ: čl. 6.1.c. GDPR);
 5. k vyřizování stížností týkajících se poskytování služeb, jichž jste smluvní stranou, které jsou nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6.1.b. GDPR);
 6. za účelem zajištění řádného fungování webových stránek a zlepšení nabídky Správců (v tomto ohledu Správci využívají mimo jiné soubory cookie), což je oprávněný zájem Správců nebo třetí strany (právní základ: článek 6.1.f GDPR);
 7. za účelem provádění přímého marketingu, např. informování o nabídkách, akcích, včetně rekalibrace, provádění průzkumů elektronicky (e-mailem nebo jinými komunikačními kanály), telefonicky a poštou, což je oprávněný zájem Správce nebo třetí strany (právní základ: článek 6.1.f. GDPR);
 8. za účelem provádění interních analýz, auditů, reportingu a dalších interních postupů Správců, což je oprávněný zájem Správců (článek 6.1.f. GDPR);
 9. za účelem zjištění, uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům, což je oprávněný zájem Správců nebo třetí strany (právní základ: článek 6.1.f. GDPR).

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 1. subjekty zpracovávající osobní údaje jménem Správce, tj. dodavatelé IT systémů nebo subjekty poskytující IT služby, subdodavatelé, subjekty poskytující poradenské, platební, právní, účetní, auditorské nebo kurýrní služby a úvěrové instituce nebo banky;
 2. subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné správy, v rozsahu a pro účely vyplývající z ustanovení zákona.

 

PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

V případě použití marketingových analytických nástrojů třetích stran (např. Google Analytics) mohou být osobní údaje zasílány mimo Evropský hospodářský prostor, což platí jak pro země, pro které Komise zjistila odpovídající úroveň ochrany, tak pro země, pro které nebyla nalezena přiměřená úroveň ochrany.ochranné opatření. Správci provádějí opatření k zachování zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, a zejména – v případě potřeby – zahrne odpovídající standardní smluvní doložky a uplatní vhodná technická opatření na ochranu údajů. Pro získání dalších informací o situacích zasílání údajů a uplatněných bezpečnostních opatřeních můžete kontaktovat Správce na výše uvedených kontaktních údajích.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, tj.

 1. k realizaci smluv, jichž jste smluvní stranou, k vymáhání nároků nebo k obraně proti nárokům vyplývajícím ze zákonných nebo smluvních závazků vůči vám;
 2. provádět přímý marketing elektronickými prostředky (prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, včetně používání souborů cookie), telefonicky nebo klasickou poštou (ve formě dopisu), dokud nevznesete námitku;
 3. li>

 4. po takovou dobu a v rozsahu, ve kterém povinnost uchovávat vyplývá z ustanovení zákona. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění služby budou uloženy do doby provedení služby a zpracovány za účelem zjištění, vymáhání nebo obrany proti nárokům – dokud nároky neuplynou.

 

VAŠE PRÁVA

 1. V případech a za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu (opravu) vašich osobních údajů, pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné, nebo právo na výmaz, omezení zpracování nebo přenos osobních údajů údaje.
 2. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování osobních údajů kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
 3. Proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku, a to klasickou poštou (tj. dopisem), e-mailem nebo telefonicky. Po vznesení námitky okamžitě přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely.
 4. Máte také právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zjistíte, že zpracováním vašich osobních údajů ze strany Správce dochází k porušení ustanovení o ochraně osobních údajů.

V Polsku:

Kancelář předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO):

Stawki 2, 00-193 Varšava

V České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů

pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Na Slovensku:

Úrad na ochranu jednotlivých údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

V Německu:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

husarenstr. 30, 53117 Bonn

 

ZAUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROFILOVÁNÍ

  Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 sec. 1 a 4 GDPR.

 

POVINNOST POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Za účelem uzavření nebo plnění smlouvy: zpracování vašich údajů je nezbytné k uzavření nebo plnění vaší smlouvy s námi, včetně komunikace ve výše uvedeném rozsahu. Pokud tyto údaje neposkytnete, budeme muset obvykle uzavření smlouvy včetně poskytnutí služby odmítnout.
 2. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu: poskytnutí vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro některé účely (např. pro marketing) popsané výše je dobrovolné, v některých případech však může být nezbytné pro jejich realizaci. (např. pro zjišťování, vymáhání nároků nebo obranu proti nárokům).

 

ZDROJ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve většině případů shromažďujeme vaše osobní údaje přímo od vás, například když od vás obdržíme vyplněný kontaktní formulář nebo když kontaktujete Správce telefonicky či e-mailem. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány také v rámci registrace účtu a při realizaci objednávek. Vaše osobní údaje mohou být také zahrnuty do systémových protokolů a souborů cookie.

 

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách a budou platit pouze pro budoucnost, o čemž budete informováni prostřednictvím příslušné zprávy na webových stránkách https://skalibrujtv.pl/.